sâmbătă, 21 noiembrie 2015

CONCURS JUDETEAN

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea concursului judeţean
,,Discipolii lui Herodot”
Ediția I

CAPITOLUL I
Cadrul general

Art.1.  (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului MECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.
           (2) Concursul "Discipolii lui Herodot" se adresează elevilor claselor a V-a, a VI-a cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul istoriei, precum și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
(3) Înscrierea este deschisă elevilor de la clasa a V-a la clasa a VI-a, cu condiţia   respectării condiţiilor de  participare.
(4) Concursul "Discipolii lui Herodot"  se desfăşoară pe baza unei  probe scrise având durata de 120 de minute.
Art.2.  (1) Concursul își propune să stimuleze, să motiveze şi să încurajeze elevii în studiul istoriei, să cultive şi să valorifice potenţialului creator al elevilor bazat pe evaluarea abilităţilor elevilor de susţinere a unei argumentări personale bazate pe studiu şi pe intuiţie culturala; stimularea creativităţii şi originalităţii în realizarea lucrărilor. Totodată, se doreşte educarea şi sensibilizarea tinerei generaţii prin literatura istorică.
(2) Concursul promovează în rândul elevilor libertatea de exprimare prin intermediul unor abordări originale a temelor avute în vedere, respectul pentru valorile şi realizările fundamentale          cultural-istorice ale umanităţii, precum şi fair-playul competiţional.

CAPITOLUL II
Organizarea și desfășurarea concursului

1.      Art..4. Perioada derulării concursului  este stabilită în conformitate cu graficul aprobat de unitatea de învățământ organizatoare și avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, după cum urmează:

Activitatea nr.1
a. Titlul activităţii: Constituirea si organizarea echipei de proiect
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie-octombrie 2015
c. Locul desfăşurării: Scoala Gimnaziala „George Emil Palade” Ploiesti
d. Participanţi: echipa de proiect,reprezentanti ISJ PH si CCD PH ;

4  Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii: promovarea concursului în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2015-ianuarie 2016
c. Locul desfăşurării: unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean

4  Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii: înscrierea participanţilor în cadrul proiectului şi iniţierea protocolului de colaborare cu celelalte unităţi şcolare
b. Data/perioada de desfăşurare: 15-28 februarie 2016
c. Locul desfăşurării: unitatea aplicanta si unităţile de învăţământ partenere şi participante
d. Participanţi: echipa de proiect, cadre didactice participante, manageri unităţi şcolare

4  Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii: desfăşurarea concursului, etapa pe şcoală
b. Data/perioada de desfăşurare: 4 martie 2016
c. Locul desfăşurării: unităţile de învăţământ participante
d. Participanţi: elevi, cadre didactice participante, manageri unităţi şcolare
e. Descrierea pe scurt a activității:
Proba de concurs va dura doua ore. Subiectele şi baremul de notare şi evaluare vor fi realizate la nivelul fiecărei şcoli, de cadrele didactice participante, care vor corecta şi tezele şi vor asigura selecţia elevilor la următoarea etapă a concursului

4  Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii: transmiterea rezultatelor, precum şi numele elevilor calificaţi la etapa locală
b. Data/perioada de desfăşurare: 7-20 martie 2016
c. Locul desfăşurării: unitatile de invatamant participante
d. Participanţi: echipa de proiect, cadre didactice participante

4  Activitatea nr.6
a. Titlul activităţii: desfăşurarea concursului, etapa locală
b. Data/perioada de desfăşurare: 20-22 aprilie 2016
c. Locul desfăşurării: Scoala Gimnazială “George Emil Palade” Ploieşti
d. Participanţi: elevi, echipa de proiect, comisie de organizare şi desfăşurare desemnată de inspectorul şcolar, reprezentanţi ISJ si CCD, cadre didactice participante, manager unitate şcolară
e. Descrierea pe scurt a activității:
Proba de concurs va dura 120 minute (20 aprilie 2016, interval orar 9.30-11.30). Corectarea tezelor se va face în perioada 20-21 aprilie 2016. Rezultatele vor fi afişate pe 22 aprilie 2016, ora 10.00. Subiectele, baremul de notare şi evaluare şi jurizarea lucrărilor vor fi realizate de Comisia de organizare, desfăşurare şi evaluare desemnată prin decizia inspectorului şcolar.

4  Activitatea nr.7
a.       Titlul activităţii: depunerea eventualelor contestaţii
b. Data/perioada de desfăşurare: 22 aprilie 2016, interval orar 10.30-12.30.
c. Locul desfăşurării: Scoala Gimnaziala “George Emil Palade” Ploieşti, secretariat
    d. Precizare: contestaţiile pot fi depuse de cadrele didactice coordonatoare, părinţi, susţinători legali al elevilor

4  Activitatea nr.8
b.      Titlul activităţii: afişarea rezultatelor obţinute în urma contestaţiilor
b. Data/perioada de desfăşurare: 23 aprilie 2016, ora 12.00.
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “George Emil Palade” Ploieşti, avizier
    d. Precizare: la rezolvarea eventualelor contestaţii nu pot participa cadrele didactice coordonatoare, părinţi, susţinători legali al elevilor. Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor va fi stabilită de către inspectorul şcolar.

4  Activitatea nr.9
a. Titlul activităţii: festivitatea de premiere
b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2016
c. Locul desfăşurării: ISJ Prahova
d. Participanţi: elevi, echipa de proiect, reprezentanti ISJ si CCD, cadre didactice participante, părinţi, invitaţi.
e. Descrierea pe scurt a activității:
Acordarea premiilor, menţiunilor şi diplomelor de participare

COORDONATOR:
Prof. - Inspector Şcolar  prof. dr. Maria Mariana Gheorghe


ECHIPA DE ORGANIZARE:
Prof. Bratu Simona – Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti
Prof. Merla Veronica – Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Ploieşti
Prof.Suciu Mihaela – Şcoala Gimnazială Strejnic Prahova
Prof. Tudor Mihaela - Şcoala Gimnazială „George Emil Palade” Ploieşti
Prof. Zorila Polin - Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti

Art.5. Înscrierea participanţilor se face între 15-28 februarie 2016 pe baza fişei de înscriere (Anexa 1), la adresele de e-mail: bratu_simona76@yahoo.com,mhltdr1975@yahoo.com,mirasuciu@yahoo.com veronica_merla@yahoo.com  şi a acordurilor de parteneriat (Anexa 2) trimise scolilor înscrise în concurs (semnate si stampilate in doua exemplare);
Art.6.(1). Etapele competiţiei:  faza pe şcoală – 4 martie 2016
                                      faza locală 20 aprilie 2016, participare directă.
(2)Participarea la acest concurs este opţională şi individuală
(3)Faza pe şcoală a concursului se desfăşoară pe 4 martie 2016 în fiecare şcoală înscrisă în această competiţie. Concursul durează două ore. Subiectele vor fi elaborate la nivelul fiecărei şcoli, respectând precizările programei de concurs, iar corectarea lucrărilor va fi realizată de cadrul didactic coordonator.
Fiecare cadru didactic coordonator  poate participa cu maxim doi elevi pe nivel de studiu. Nota obţinută de elevii calificaţi la faza locală nu poate fi mai mică de 9.00.
(4) Faza  locală a concursului se va desfăşura pe 20 aprilie 2016 la Şcoala Gimnazială “George Emil Palade” Ploiesti, interval orar 9.30-11.30. Concursul durează 120 minute.

Art.7. Pentru buna desfăşurare a concursului Comisia de organizare și evaluare se constituie în conformitate cu prevederile art. 20 (1) din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
Art.8. Proba concursului, atât la faza pe şcoală cât şi la faza locală, constă în rezolvarea unor itemi obiectivi, semiobiectivi şi de tip eseu.

CAPITOLUL III
PREMIEREA PARTICIPANTILOR
Art.8. (1) Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor. Se vor acorda premiile I, II, III si mentiuni pe fiecare an de studiu; numărul total de premii şi menţiuni nu pot depăşi 25% din numărul total de participanţi.
            (2) Elevii vor primi diplome pentru premii şi menţiuni, diplomă de participare, cu număr de înregistrare al instituţiei unde se organizează concursul.
Art. 9. Cadrele didactice vor fi primi adeverinta de participare.
Art.10. Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.

Alte Precizari
-          Premierea: locul de desfăşurare a festivităţii de premiere, va fi anunţat la momentul oportun, pe e-mail profesorilor îndrumători. La festivitatea de premiere participă elevii care au obţinut premii şi menţiuni;
-          Toate lucrările vor fi păstrate timp de un an, până la viitorul concurs;
           În cazul în care apar modificări referitoare la datele stabilite pentru concurs, acestea vor fi anunţate în timp util şcolilor înscrise în concurs;
           Nu se percepe taxă de participare ;
           Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa organizatorilor concursului.


 PROGRAMA CONCURS ISTORIE „DISCIPOLII LUI HERODOT”
Clasa a V-a

Preistoria umanității
·         Elemente de civilizatie si spiritualitate in preistorie ( mod de viaţă, organizare socială, manifestari spiritual – artistice);
Orientul Antic
 • Popoarele Orientului Antic
 • Reconstituirea istoriei unui oraş-stat
 • Regate şi Imperii din Orientul Antic
 • Studii de caz: Mesopotamia, Egiptul, Persia, Palestina, India
 • Studiu de caz: Piramidele
 • Ştiinţă, cultură şi spiritualitate.

Grecia antică
 • Grecia arhaică
 • Studiu de caz: Iliada şi Odissea
 • Formarea polis-ului şi a democraţiei
 • Marea colonizare greacă
 • Polisurile greceşti – formare şi metode de guvernare
 • Studii de caz: Atena şi Sparta
 • Lumea greacă a secolului al V-lea î.Hr.
 • Studiu de caz: Atena în timpul lui Pericle
 • Imperiul macedonean
 • Cultura greacă şi elenistică: arta , literatura, ştiinţa, teatru, educaţia
 


PROGRAMA CONCURS ISTORIE ‚DISCIPOLII LUI HERODOT”
Clasa a VI-a
Lumea la începutul mileniului al II-lea
 • Progrese tehnice şi viaţă medievală
 • Satul medieval
 • Studiu de caz: Descrierea unui sat medieval
 • Orașul medieval: centru meșteșugăresc și comercial

Societatea medievală
 • Societatea medievală în Europa
 • Studii de caz: A fi cavaler, Domeniul feudal, castelul medieval

Biserica în Evul Mediu
 • Marea Schismă a Bisericii Creştine
 • Cruciadele
 • Papalitate şi imperiu

Cultura şi societatea în Evul Mediu
 • Literatura medievală
 • Arhitectura medievală
 • Studiu de caz: Descrierea unei biserici, catedrale, statutul femeii si a copiilor în evul mediu

Renaşterea şi Umanismul


Precizare: pentru faza pe şcoală – 4 martie 2016 tematica pentru concurs este următoarea:
Clasa a V-a
Preistoria umanității
·         Elemente de civilizatie si spiritualitate in preistorie ( mod de viata, manifestari spiritual – artistice);
Orientul Antic
 • Popoarele Orientului Antic
 • Reconstituirea istoriei unui oraş-stat
 • Regate şi Imperii din Orientul Antic
 • Studii de caz: Mesopotamia, Egiptul, Persia, Palestina, India
 • Studiu de caz: Piramidele
 • Stiinta, cultura si spiritualitate.

Clasa a VI-a
Lumea la începutul mileniului al II-lea
 • Progrese tehnice şi viaţă medievală
 • Satul medieval
 • Studiu de caz: Descrierea unui sat medieval
 • Orașul medieval: centru meșteșugăresc și comercial

Societatea medievală
 • Societatea medievală în Europa
 • Studii de caz: A fi cavaler, Domeniul şi castelul medieval

Biserica în Evul Mediu
 • Marea schismă a Bisericii Creştine
 • Cruciadele
 • Papalitate şi imperiu

Bibliografie: sunt valabile toate manualele de istorie pentru clasa a V-a si a VI-a

Anexa 1

Tabel de înscriere concurs
„Discipolii lui Herodot”
Ediţia I
Anul şcolar 2015-2016


Şcoala........................................
Localitatea..................................Judeţul..........................................
Telefon........................................
E-mail..............................................
Datele de contact ale profesorului coordonator (telefon, e-mail).................................

Nr.crt.
Numele şi prenumele elevilor
Clasa
Numele şi prenumele cadrului didactic  indrumator


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu